Restaureringsarbeider

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne hadde i mange år et svare strev med å holde bygningene vedlike, og det var et stort løft at Fylkeskonservatoren i Hordaland i 2008 kom til Kronstad Hovedgård for å lage tilstandsrapport.

Nå ble bygningene saumfart, og strakstiltak listet opp. Utvendig fant man skader relatert til vannlekkasjer og råte. Innvendig var det hovedsaklig brannvarsling og elektrisk anlegg som trengte oppgradering. Stiftelsen mottok en utførlig tilstandsrapport, og på bakgrunn av den ble det søkt om midler til utbedring.

Det ble stor jubel da Stiftelsen i 2009 mottok økonomisk tilskudd fra Riksantikvaren. Midlene var bevilget som ledd i regjeringens målsetning om å få folk i arbeid under finanskrisen. Riksantikvaren hadde klare føringer om å sette i gang arbeider straks.

Det ble dannet en prosjektgruppe bestående av arkitekt og prosjektleder Steinar Barmen, to representanter fra Stiftelsen, en representant fra Fylkeskonservatoren og representanter fra ulike håndverkere. Stiftelsen meldte jevnlig tilbake om hvor stor sysselsettingen var. Arbeidet startet opp våren 2009 og varte til mai 2011.

Etter første tildeling har Stiftelsen flere ganger fått tildelt betydelige beløp. Pr. 2012 er mye arbeid blitt utført: 16 vinduer er restaurert og det samme er de to dårligste ytterveggene. Kister med ornamentikk, takrenner og nedløp er utbedret, og vegger malt med historisk riktig linoljemaling. På mellombygget mellom hovedhus og portnerbolig er taket reparert og ny takstein kommet på plass.

Dreneringen på husets sørvestre hjørne er også utbedret. Det lille uthuset vest for portnerboligen er reparert - med nytt tak, renner og nedløp. I tillegg er døren og deler av kledningen skiftet. Portnerboligen har fått ny bakdør med tilhørende trapp. Et av de mest iøynefallende arbeidene som er utført er likevel restaureringen av Merkurdøren, døren mellom hovedhuset og portnerboligen. Døren er i rokokko-stil og fra siste halvdel av 1700-tallet.

Opprinnelig har dette trolig vært en innvendig dør. Både selve dørbladet og ornamentikken over var i svært dårlig stand, og deler måtte lages nytt. I 2. etasje finnes ytterligere to slike dører som ennå ikke er restaurert. Både dører og listverk stammer fra Amelns tidligere bygning på stedet.

For at den nye brannalarmen også skulle dekke stallbygningen, måtte ledningen legges i grøft sammen med strømkabel og vannledning. Grøft fra mellombygget med stikkgrøft til hovedhusets kjeller, og derfra til stallen, ble gravd på dugnad av veteranene.

Inne i hovedhuset er det ikke gjort store forandringer utenom fornyelsen av det elektriske anlegget, som nå er i forskriftsmessig stand, bl. a. med nytt inntaksskap, ny hovedtavle og nytt fordelingskap. Det er også montert et topp moderne brannvarslingsanlegg med direkte varsling til Bergen Brannvesen.

Kronstad Hovedgård framstår i dag som et praktbygg, men veien er fortsatt lang før vi endelig kan si at hele gården er i god stand. Fremdeles gjenstår flere av strakstiltakene, og vi håper at flere offentlige midler vil komme til.

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne - Kronstad Hovedgård retter stor takk til Fylkeskonservatoren i Hordaland og hans medarbeidere.